Правила

Моля прочетете преди да използвате PhoneArena (РА)

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ПРЕЗ УЕБСАЙТА PhoneArena.bg

Настоящият документ съдържа Общите условия на договора за ползване на предоставяните от „Тайтън Гейт” ЕООД информационни услуги и ресурси посредством уебсайта PhoneArena.bg („Общите условия”) и урежда отношенията между „Тайтън Гейт” ЕООД и всеки един от потребителите на достъпните през уебсайта www.phonearena.bg информационни услуги и ресурси.

І. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуването и прилагането на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:

1.1. „PhoneArena.bg”/„Уебсайтът PhoneArena.bg” (http://www.phonearena.bg) е уебсайт, собственост на Тайтън Гейт, посредством който на Потребителите се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.
1.2. „Тайтън Гейт” ЕООД (наричано по-долу „Тайтън Гейт”) e търговското дружество, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията под ЕИК 148028334, със седалище и адрес на управление: гр. Варна, район Одесос, ул. Авксентий Велешки № 6, ет. 1, ап. 1, тел. 052 609887., e-mail: phonearena@phonearena.com, предоставящо посредством администрирания от него уебсайт PhoneArena.bg информационните ресурси и услуги, предмет на настоящия договор.
1.3. „Доставчик” е лице, занимаващо се с търговия и/или доставка на мобилни телефони, аксесоари за тях и/или други подобни стоки, чийто продукти се предлагат на Уебсайта PhoneArena.bg и могат да бъдат закупени от потребителите съгласно настоящите Общи условия.
1.4. „Потребител” е всяко физическо или юридическо лице, което ползва предоставяните през уебсайта PhoneArena.bg информационни услуги и ресурси.
1.5. „Потребителско съдържание” е всеки текст, файл, изображение, Електронна препратка, адрес на Интернет страница или друг материал, който Потребителят разполага на Сървър на Тайтън Гейт, включително, но не само, посредством публикуване на коментари, мнения и описания (ревюта) относно информационни ресурси, разположени на Уебсайта PhoneArena.bg, обяви, въпроси и отговори, съдържание в потребителския си профил и др., с оглед те да бъдат достъпни чрез Уебсайта PhoneArena.bg за всички останали Потребители.
1.6. „Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
1.7. „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави предоставянето на услугите обективно невъзможно.
1.8. „Уебсайт” е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, Електронни препратки или други материали и ресурси.
1.9. „Интернет страница” е част от Уебсайт, която може да е съставна или обособена.
1.10. „Електронна препратка” е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
1.11. „Информационна система/Системата” е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
1.12. „Сървър” е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
1.13. „IP Адрес” („IP address”) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
1.14. RSS (Really Simple Syndication) – XML език, който се използва за споделяне и обмен на информация между уебсайтове посредством заглавия или кратки обзори на съдържанието и връзка, водеща до първоначалния източник на информация.

ІI. ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

2.1. Тайтън Гейт чрез Уебсайта PhoneArena.bg предоставя на Потребителя свободно за лично ползване при стриктно спазване от страна на последния на определените в тези Общи условия изисквания, описания по-долу комплекс от ресурси и услуги („Услугите”), които включват:
1. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, новини, база данни и др., създадени от Тайтън Гейт, негови партньори или други Потребители и публикувани на страниците на Уебсайта PhoneArena.bg;
2. Услуги, свързани с търсене и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта PhoneArena.bg чрез посочени от Потребителя под формата на ключови думи критерии или чрез избор от предварително определени от Тайтън Гейт критерии (производител, технически характеристики, външен вид и др. на различни модели мобилни телефони, аксесоари за тях и/или други подобни стоки);
3. Eлектронни препратки към Уебсайтове на трети лица – доставчици на услуги на информационното общество, и към Интернет страници, съдържащи различна справочна и развлекателна информация, статистически данни и др.;
4. Възможност за публикуване от Потребителя на Потребителско съдържание под различни форми (коментари, ревюта, обяви, мнения, въпроси и отговори) в различни Интернет страници от Уебсайта PhoneArena.bg, включително във форумите на PhoneArena.bg;
5. Услуги, свързани с осъществяване на посредничество между Потребителя и конкретен Доставчик за сключване между последните на договори за закупуване на мобилни телефони, аксесоари към тях и/или други подобни, представени на Уебсайта PhoneArena.bg.
6. Други услуги, които Тайтън Гейт развива и обогатява.
2.2. Предоставянето на Услугите и достъпа до ресурсите не обхваща осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Потребителя и Интернет страницата, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на Уебсайта PhoneArena.bg. Тайтън Гейт не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на Услугите, вследствие експлоатирането на компютърното оборудване от Потребителя (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
2.3. Доколкото предоставяните от Тайтън Гейт Услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните Услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от Тайтън Гейт.
2.4. Услугите на Тайтън Гейт се предоставят „във вида, в който са” и Тайтън Гейт не поема никаква отговорност за навременността, изтриването, невъзможността да бъдат доставени или запазени персонални настройки на Потребителя, както и за нанесени вреди и пропуснати ползи, настъпили в следствие, в резултат на или поради използване на Услугите, включително невъзможност за използване поради технически проблеми, профилактика и др. Тайтън Гейт няма задължение да осигури задоволяването на конкретни или специфични нужди или изисквания на Потребителите.

ІІІ. ПРИЛОЖНО ПОЛЕ. СЪГЛАСИЕ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

3.1. Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с Потребителите, извършили регистрация на Уебсайта PhoneArena.bg („регистрираните Потребители”), както и в отношенията с Потребителите, които не са извършили регистрация на Уебсайта PhoneArena.bg („нерегистрираните Потребители”), като техните права са ограничени до ползване на Услугите, описани в т. 7.1.
3.2. Настоящите Общи условия не се прилагат за отношенията между Потребителя и трети лица, включително Доставчици, с които Потребителят се е свързал, използвайки Услугите или към които е направил поръчка за закупуване на стоки посредством Уебсайта PhoneArena.bg. Настоящите Общи условия не се прилагат за предоставяне от Тайтън Гейт на услуги, за които има отделни правила, както и за предоставянето на възмездни услуги. Отношенията между Тайтън Гейт и Потребителите по предоставяне на такива услуги са предмет на отделен договор между страните.
3.3. Текстът на настоящите Общи условия е достъпен в Интернет на Интернет страница с адрес http://www.phonearena.bg/htmls/terms_of_use.php по начин, който позволява неговото съхраняване и възпроизвеждане. Електронна препратка към Интернет страницата, съдържаща текста на настоящите Общи условия, е разположена на всяка Интернет страница от Уебсайта PhoneArena.bg. С всяко ползване на информационните услуги и ресурси на Уебсайта PhoneArena.bg, включително с отварянето на Интернет страница от Уебсайта PhoneArena.bg, както и чрез натискане на Електронна препратка от заглавната (началната) или която и да е друга Интернет страница на Уебсайта PhoneArena.bg, Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва.
3.4. За да може да използва Услугите по т. 7.2. на настоящите Общи условия, Потребителят трябва предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата http://www.phonearena.bg/login и да изрази съгласие с настоящите Общи условия. Чрез отбелязване в полето „Прочетох и съм съгласен с Общите условия” в процеса на регистрация и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, Потребителят извършва изрично електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги, съгласява се с тях и се задължава да ги спазва. При регистрация на непълнолетно лице, неговият родител, настойник или попечител декларира съгласието си с Общите условия чрез отбелязване в полето „Декларирам съгласието си с Общите условия като родител/попечител на непълнолетен потребител”, а в случаите на регистрация на малолетни лица родителят или настойникът предоставя данните и извършва електронното изявление по предходното изречение от името на малолетното лице чрез отбелязване в полето „Съгласявам се с Общите условия като родител/настойник на малолетен потребител” .
3.5. С регистрирането си Потребителят получава достъп до всички предлагани от Тайтън Гейт посредством Уебсайта PhoneArena.bg Услуги. При попълване на заявлението за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма на Тайтън Гейт данни, както и да ги актуализира в 7 дневен срок от всяка тяхна промяна. Потребителят, съответно неговият родител, настойник или попечител, гарантират, че данните, предоставени в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще бъдат актуализирани своевременно.
3.6. При непредоставяне на изискваните в регистрационната форма лични данни, Тайтън Гейт има право да откаже регистрацията.
3.7. Забранява се предоставяне на неверни данни, неотразяване на настъпилите промени в срок и регистрацията под измислено име или под чуждо име (под чужда самоличност). Тайтън Гейт може да откаже регистрацията или да прекрати съществуваща регистрация, както и да прекрати или спре незабавно и без предизвестие предоставянето на Услугите на лице, за което има информация или може да се направи предположение, че посочва неверни или чужди данни. В този случай прекратяването на предоставянето на Услугите се счита за автоматично прекратяване на договора с Тайтън Гейт.

ІV. ПОТРЕБИТЕЛСКО ИМЕ И ПАРОЛА. ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ

4.1. При регистрацията си Потребителят посочва потребителско име и парола. Ако потребителското име не е вече заето, Потребителят получава потребителското име и паролата, които е заявил. Чрез тях регистрираният Потребител получава достъп до потребителския си профил, възможност да изменя данните в него, както и възможност да ползва Услугите по т. 7.2.
4.2. Потребителското име представлява уникален код от букви, цифри и знаци, посредством които Потребителят се индивидуализира при ползването на Услугите. Тайтън Гейт не проверява и не носи отговорност за истинността на потребителското име, за това дали то засяга права на трети лица, включително право на име или други лични права, право на търговско наименование (фирма), право на регистрирана марка или други права на интелектуална собственост.
4.3. Паролата представлява код от букви, цифри и знаци, който заедно с потребителското име служи за достъп на Потребителя до потребителския му профил. Потребителят е длъжен да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Тайтън Гейт в случай на неправомерен достъп, както и при вероятност от такъв. Потребителят е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си и носи пълна отговорност за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата.
4.4. Потребителският профил представлява обособена част от Уебсайта PhoneArena.bg, съдържаща данни и информация за регистрирания Потребител, предоставени от Потребителя в процеса на регистрация или в последствие и съхранявана на Сървър на Тайтън Гейт. Потребителят има право на достъп и на корекция в режим on-line на личните си и други данни, предоставени при регистрацията или в последствие.
4.5. Всеки Потребител може да има само един активен потребителски профил.

V. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

5.1. Договорът между Тайтън Гейт и Потребителя се сключва на български език и поражда действие между страните от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в т. 3.3 или т. 3.4.
5.2. Договорът има действие:
а) за нерегистрираните Потребители – до преустановяване на ползването на Услугите на Уебсайта PhoneArena.bg;
б) за регистрираните Потребители – за неопределен срок от регистриране на Потребителя до прекратяването му по реда, предвиден в настоящите Общи условия.

VІ. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

6.1. С оглед периодично допълване и модификации на Услугите, тяхното усъвършенстване и разширяване, както и във връзка с възможни законодателни промени, които рефлектират върху тях, Общите условия могат да бъдат променяни едностранно от Тайтън Гейт. Тази промяна може да се извършва и при изменение на вида, естеството или технологията на предоставяните Услуги, както и при изменение в икономическите условия.
6.2. Тайтън Гейт довежда до знанието на Потребителя извършените промени чрез публикуването им на Уебсайта PhoneArena.bg. Тайтън Гейт предоставя на Потребителя двуседмичен срок да се запознае с промените в Общите условия.
6.3. Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат и за заварените регистрирани Потребители към датата на влизането им в действие. Регистрираните Потребители имат възможността да заявят в срока по т. 6.2 чрез изпращане на съобщение до Тайтън Гейт, че отхвърлят промените. В случай, че изявление за отхвърляне на промените не бъде получено от Тайтън Гейт, се счита, че Потребителят е обвързан от тях. Заявяването от страна на регистриран Потребител, че не е съгласен с промените в Общите условия, ще води до автоматично прекратяване на договора между Потребителя и Тайтън Гейт за ползване на Услугите, предоставяни чрез Уебсайта PhoneArena.bg, при което Тайтън Гейт има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

VII. УСЛУГИ. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГИТЕ

7.1. Тайтън Гейт предоставя безвъзмездно за лично ползване на Потребителя, независимо дали е извършил регистрация съгласно т. 3.4. от настоящите Общи условия, уеб-достъп (по протокол HTTP) чрез Уебсайта PhoneArena.bg до следните ресурси и Услуги:
1. Достъп до информационни ресурси, включително текстови, графични, аудио и видео материали, база данни и др., разработени от Тайтън Гейт, негови партньори или други Потребители, и публикувани на страниците на Уебсайта PhoneArena.bg, включително:
- новини, описания (ревюта), технически спецификации, изображения и др. относно различни модели мобилни телефони, аксесоари за тях и/или други подобни стоки, представени на Уебсайта PhoneArena.bg;
- коментари на други Потребители относно съдържанието на Уебсайта PhoneArena.bg и публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;
- коментари, мнения, изображения и други ресурси, публикувани от Потребители във форума на PhoneArena.bg;
- обяви на други Потребители за продажба на мобилни телефони, аксесоари за тях и/или други подобни стоки.
2. Достъп до Електронни препратки към Интернет страници, съдържащи различна справочна и развлекателна информация, статистически данни и др.;
3. Достъп до информация за характеристики и цени на предлагани от различни Доставчици мобилни телефони, аксесоари за тях и/или други подобни стоки, както и до Електронни препратки към Уебсайтове на такива Доставчици, чрез които се предоставя възможност за закупуване на тези стоки и/или посочване на физически адреси на магазини на Доставчици, където могат да бъдат закупени стоки с описаните характеристики и цени;
4. Възможност за търсене и получаване на достъп до информационни ресурси, разположени на Уебсайта PhoneArena.bg чрез посочени от Потребителя под формата на ключови думи критерии, както и за търсене и получаване на информация чрез избор между предварително определени от Тайтън Гейт критерии (производител, технически характеристики, външен вид и др.) относно различни модели мобилни телефони, аксесоари за тях и/или други подобни стоки;
5. Възможност за сравняване чрез паралелно представяне на информация за характеристики и цени на различни модели мобилни телефони, аксесоари за тях и/или други подобни стоки;
6. Възможност за Потребителя да създава и предоставя за публикуване на Уебсайта PhoneArena.bg разнообразни текстови, графични и други материали, включително:
- коментари относно съдържанието на Уебсайта PhoneArena.bg и публикуваните текстови, графични, аудио, видео и други материали;
- описания (ревюта), снимки и др. на различни модели мобилни телефони, аксесоари за тях и/или други подобни, представени на Уебсайта PhoneArena.bg
7. Възможност за Потребителя да изпраща и получава съобщения до и от други Потребители посредством интегрирана във форума на Уебсайта PhoneArena.bg система за размяна на електронни съобщения;
8. Възможност за получаване на информация по избрана от Потребителя тема на посочен от него и-мейл адрес, както и за изпращане от и към зададени от Потребителя и-мейл адреси на автоматично генерирани откъси от конкретни публикувани на Уебсайта PhoneArena.bg новини, описания (ревюта) и други материали, чрез интегрирана в Уебсайта PhoneArena.bg система;
9. Други услуги и ресурси, достъпни за нерегистрирани Потребители.
7.2. Използването на част от Услугите на Уебсайта PhoneArena.bg е възможно само след предварителна регистрация и създаване на потребителски профил на Потребителя. Такива са, без да се ограничават до, следните Услуги:
1. Възможност за изграждане на потребителски профил по зададени от Тайтън Гейт критерии и публикуване в него на достъпно за други регистрирани и нерегистрирани Потребители съдържание;
2. Достъп посредством постоянно актуализиран списък от Електронни препратки в потребителския му профил до всички Интернет страници на Уебсайта PhoneArena.bg, отбелязани от Потребителя за любими чрез натискане върху Електронна препратка с текст „Добави в любими”, намираща се на съответната Интернет страница, до информация за публикувани на Уебсайта PhoneArena.bg след последното посещение на Потребителя новини, ревюта и други материали; до списъци с публикуваните от Потребителя обяви за продажба на мобилни телефони и с направените от него поръчки до различни Доставчици;
3. Възможност за публикуване от Потребители на обяви за продажба на конкретни мобилни телефони, аксесоари за тях и/или други подобни;
4. Осъществяване на посредничество между Потребителя и конкретен Доставчик с цел сключване между последните на договори за покупка и доставка на и мобилни телефони, аксесоари за тях и/или други подобни стоки, информация за които е публикувана в Уебсайта PhoneArena.bg;
5. Възможност за Потребителя да създава и предоставя за публикуване на Уебсайта PhoneArena.bg нови теми, както и мнения, питания, отговори и др. по вече създадени теми във форума, достъпен в Уебсайта PhoneArena.bg, със или без допълнителна регистрация за целите на форума;
6. Други услуги, предоставяни на регистрирани Потребители чрез Уебсайта PhoneArena.bg.
7.3. Предоставяните от Тайтън Гейт услуги свързани с осъществяване на посредничество между Потребителя и Доставчика за сключване на договор за покупка и доставка на мобилни телефони, аксесоари към тях и/или други подобни стоки съгласно по т. 7.2, подточка 4 се изразяват в:
1. осигуряване на достъп до информация за основаните характеристи и цени на предлагани от Доставчици мобилни телефони, аксесоари за тях и/или други подобни стоки и посочване на Електронна препратка към уебсайта на Доставчика, на които може да се поръчат съответните стоки или
2. осигуряване на достъп до информация за характеристики и цени на предлагани от Доставчици мобилни телефони, аксесоари за тях и/или други подобни стоки, поръчката на които може да се осъществи посредством Уебсайта PhoneArena.bg, регистриране на поръчки за закупуване на стоки, извършени от Потребител и адресирани до конкретен Доставчик, както и препращане на получените поръчки до съответния Доставчик и уведомяване на Потребителя за препращането.
7.4. Посредничеството на Тайтън Гейт по т. 7.3., подточка 1 се изчерпва с осигуряване на достъп до описание на основаните характеристики на мобилни телефони, аксесоари за тях и/или други подобни стоки, предлагани от даден Доставчик, крайната цена на съответната стока с включени данъци и такси, както и до информация за името, адреса и Електронна препратка към уебсайта на Доставчика, на който може да се открие допълнителна информация и да се поръчат съответните стоки, без Тайтън Гейт да участва в процеса по предаване на поръчката на Потребителя към Доставчика.
7.5. При посредничеството на Тайтън Гейт по т. 7.3., подточка 2, Тайтън Гейт освен осигуряване на достъп до информацията по предходната точка, осъществява регистрация и препращане на поръчките от Потребители към Доставчика посредством интегрирана в Уебсайта PhoneArena.bg система. Подаването на поръчката от Потребителя се извършва чрез последователно извършване на следните действия от Потребителя:
1. Натискане на Електронна препратка „Поръчай” срещу данните на Доставчик, посочен на Интернет страница, съдържаща основните характеристики и крайната цена, предлагана от съответния Доставчик на избран от Потребителя мобилен телефон, аксесоар и/или друга стока, начина и разходите за доставка, невключени в цената, предлагани от Доставчика за тази стока;
2. Определяне на количество и избиране на желан начин на плащане;
3. Предоставяне от Потребителя на данни (имена, телефонен номер за контакт, адрес за доставка, и-мейл адрес, данни за фактура), които да бъдат препратени на Доставчика за целите на сключване на договора и изпълнение на поръчката, и издаване на съответен документ за нея;
4. Потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон „Поръчка”.
7.6. Поръчката става окончателна след натискане на виртуалния бутон „Поръчка”. До този момент Потребителят разполага с възможност да преглежда и изменя попълнената от него информация във връзка с поръчката.
7.7. След регистрация на поръчката Тайтън Гейт я препраща към съответния Доставчик.
7.8. Тайтън Гейт уведомява Потребителя за регистрацията и препращането на поръчката към Доставчика със съобщение до и-мейл адреса, посочен от Потребителя при подаване на поръчката, което съдържа информация за номера на поръчката, поръчаната стока и данните на Доставчика, до когото е препратена.
7.9. С препращането на поръчката на посочения от Потребителя Доставчик посредническата дейност на Тайтън Гейт се изчерпва. Всички последващи отношения свързани с приемане на поръчката и сключване на договора между Потребителя и Доставчика, съхраняването му от страна на Доставчика, плащане на дължимата цена, доставка и изпълнение на договора, срока, в който Потребителят може да се възползва от правото си да се откаже от договора, условията, при които стоката може да бъде върната и др., се предоставя на Потребителя от съответния Доставчик, до когото е адресирана поръчката. Тайтън Гейт не е страна по договора между Потребителя и Доставчика и не отговаря нито за изпълнение на поръчката от страна на Доставчика, нито за предоставянето или непредоставянето от последния на необходимата съгласно приложимото законодателство информация с оглед сключването на договора за покупка на желаната стока.

VІІI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ

8.1. Потребителят сам осигурява необходимото му за ползването на предоставяните от Тайтън Гейт услуги клиентско оборудване (крайни устройства за достъп до Интернет) и достъп до Интернет.
8.2. Потребителят има право на достъп в режим on-line до Услугите, предоставяни чрез Уебсайта PhoneArena.bg, с оглед ползването му за лични нужди при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от Тайтън Гейт за всеки отделен вид Услуга. За да може да ползва Услугите, описани в т. 7.2, Потребителят следва да въведе потребителското си име и парола.
8.3. Потребителят може да осъществява достъп до всякакво съдържание, публикувано на Уебсайта PhoneArena.bg, единствено за лично ползване, при ползване на нормалната функционалност на Уебсайта PhoneArena.bg. Достъп до мултимедийно съдържание (аудио и видео записи/файлове) може да бъде осъществявано единствено чрез стрийминг (streaming) – предаване на постоянен поток от аудио и видео сигнали чрез Интернет от Уебсайта PhoneArena.bg до крайно устройство на Потребителя, даващо възможност на Потребителя единствено да гледа и слуша аудио- и видео- записи в реално време, при което не остава постоянно копие и което не дава възможност за сваляне и записване (даунлоуд), разпространение и/или за отложено гледане или прослушване.
8.4. Потребителят се задължава да не осъществява достъп до съдържание, публикувано на Уебсайта PhoneArena.bg, или до базите данни, от които се извлича достъпна посредством PhoneArena.bg информация, чрез каквито и да са технологии или средства, различни от технологиите и средствата, предоставени от Уебсайта PhoneArena.bg и реализирани чрез неговата нормална функционалност. Потребителят се задължава да не използва, копира и разпространява публикувано на Уебсайта съдържание за каквито и да било търговски цели.
8.5. Потребителят се съгласява да се придържа към условията, определени от Тайтън Гейт, във връзка с особеностите на Услугите по отношение типа на режима на предоставяне, както и по отношение на всяка друга линия на поведение, възприета от Тайтън Гейт и предназначена да защитава или подобрява качеството и надеждността на Услугите.
8.6. Потребителят има право, при спазване на режима за достъп до съответните Услуги и другите изисквания на настоящите Общи условия, да разполага на Сървър на Тайтън Гейт и/или да прави достъпно за други Потребители Потребителско съдържание (текст, изображения, Електронни препратки и др.) под формата на:
- коментари и мнения за конкретни материали, разположени на Уебсайта PhoneArena.bg;
- обяви за продажба на мобилни телефони, аксесоари към тях и/или други подобни стоки;
- описания (ревюта) на представени на Уебсайта PhoneArena.bg мобилни телефони, аксесоари към тях и/или други подобни стоки;
- мнения, коментари, изображения, въпроси и отговори и др., публикувани във форума на Уебсайта PhoneArena.bg;
- съобщения, изпращани до други Потребители чрез системата за размяна на електронни съобщения, интегрирана във форума на Уебсайта PhoneArena.bg;
- информация и данни, включително изображения, които въвежда в потребителския си профил, отбелязани като достъпни за останалите Потребители.
8.7. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Тайтън Гейт Услуги да не зарежда, да не предлага за публикуване, разполага на Сървър на Тайтън Гейт и да не разпространява или прави достояние по какъвто и да било начин на трети лица Потребителско съдържание – информация, данни, текст, звук, файлове, софтуер, музика, видео, фотографии, графики, аудиоматериали, коментари, както и всякакви други материали или Електронни препратки към такива, които са:
а. противоречащи на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. съдържащи насилие (включително насилие над животни), агитация към насилие, унижение на човешкото достойнство, заплаха за живота и телесната неприкосновеност на човека;
в. накърняващи доброто име на другиго или призоваващи към насилствена промяна на конституционно установения ред, към извършване на престъпление, към насилие над личността или към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, включително подтикващи към извършване на терористична дейност;
г. обиждащи дадена религия или съдържащи религиозна агитация;
д. пропагандиращи дискриминация, основана на пол, раса, образователен ценз, възраст и религия или проповядващи фашистка, расистка или друга недемократична идеология;
е. с порнографско, открито сексуално или каквото и да било друго съдържание, което застрашава нормалното психическо развитие на ненавършилите пълнолетие лица или нарушава нормите на морала и добрите нрави;
ж. които не съответстват на тематичната насоченост на Уебсайта PhoneArena.bg или конкретен публикуван на него материал, за който се отнасят;
з. представляващи търговска или служебна тайна или друга конфиденциална информация;
и. нарушаващи каквито и да било имуществени или неимуществени права или законни интереси на трети лица, включително материали, които са обект на право на интелектуална собственост на трети лица, освен със съгласието на титуляра на правото;
й. които са неразрешени рекламни материали, junk mail, spam, „верижни писма”, пренасочени с alias поддомейни, „пирамидални схеми” или други форми за привличане на клиенти;
к. съдържащи информация за чужди пароли или права за достъп без съгласието на техния титуляр, както и софтуер за достъп до такива пароли или права;
л. съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да прекъсват, разстройват или ограничават функционирането на компютърен софтуер, хардуер или телекомуникационно оборудване;
м. съдържащи ясно различими тела на жертви от катастрофи и други тежки инциденти;
н. с големина на файла над определените на Уебсайта PhoneArena.bg максимални размери.
8.8. Потребителят се задължава при ползване на предоставяните от Тайтън Гейт Услуги:
а. да спазва българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
б. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права и интереси, като право на собственост, право на интелектуална собственост и др.;
в. да уведомява незабавно Тайтън Гейт за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на предоставяните Услуги;
г. да не се представя за друго лице или за представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група хора;
д. да не извършва Злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
е. да не използува методи, водещи до принудително зареждане на нежелано от Интернет-потребителите съдържание („pop-up”-ове, „blind links” и други подобни).
8.9. Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да прекрати използването на предоставяните от Тайтън Гейт услуги, като прекрати регистрацията си на Уебсайта PhoneArena.bg. Договорът между страните се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията на Потребителя, като Тайтън Гейт спира достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил и има право да спре достъпа на останалите Потребители до Потребителското съдържание и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание.

IX. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТАЙТЪН ГЕЙТ

9.1. Тайтън Гейт се задължава да полага дължимата грижа за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите.
9.2. Тайтън Гейт няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва предоставяните Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание, както и за дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. Тайтън Гейт няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на Сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Потребители посредством ползването на Услугите.
9.3. В съответствие с изискванията на действащото българско законодателство Тайтън Гейт съхранява информационни материали и ресурси, разположени от Потребителя на Сървър на Тайтън Гейт, и има право да ги предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата, законните интереси и сигурността на Тайтън Гейт или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.
9.4. В случай на неизползване на потребителския профил на Потребителя от последния в продължение на най-малко 90 (деветдесет) дни, Тайтън Гейт има право да спре без предизвестие достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил, да прекрати регистрацията му и да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание. Договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.
9.5. Тайтън Гейт има правото да поставя на всяка от страниците на Уебсайта PhoneArena.bg, включително в потребителските профили, Електронни препратки, рекламни банери и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от Тайтън Гейт или трети лица, както и Електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола на Тайтън Гейт.
9.6. Тайтън Гейт има право да изпраща непоискани търговски съобщения до Потребителя, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от Тайтън Гейт.
9.7. Тайтън Гейт има право, но не и задължение, по своя преценка и без отправяне на предупреждение да спира или да ограничава временно достъпа на Потребителя до Услугите, както и да спира достъпа до и/или да премахва Потребителско съдържание, когато същото противоречи на предвидените в настоящите Общи условия изисквания, включително при неспазване от страна на Потребителя на изискване по т. 8.7. или т. 8.8. по-горе.

Х. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

10.1. Правата на интелектуална собственост върху всички елементи на съдържанието на Уебсайта PhoneArena.bg, включително дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, скици, изображения и друга информация или елементи, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и/или обект на закрила по Закона за марките и географските означения и са притежание на Тайтън Гейт и/или съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Тайтън Гейт и предоставило за публикуване съответните материали, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
10.2. Правото на достъп на Потребителя до материалите и ресурсите на Уебсайта PhoneArena.bg не включва правото да се използва, записва, съхранява, променя, адаптира, разпространява публично, копира или възпроизвежда информация, материали и ресурси, както и да се използват обекти на интелектуална собственост, освен ако се касае за незначителнa по обем информация, предназначена за лично ползване, при условие, че не се увреждат неоправдано законните интереси на авторите или други носители на права на интелектуална собственост и в случай, че копирането или възпроизвеждането се извършват с нетърговска цел. Независимо от горното, Потребителят няма право да премахва знаците за търговска марка и принадлежност на друго право на интелектуална собственост от достъпните му материали, независимо дали носителят на съответните права е Тайтън Гейт, негов партньор, клиент, друг Потребител на Уебсайта или трето лице.
10.3. Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от PhoneArena.bg да бъдат използвани в обема и вида, достъпни чрез Услугата за изпращане на посочен от Потребителя и-мейл адрес на автоматично генерирани откъси от публикувани на Уебсайта материали.
10.4. Разрешава се заглавие и/или параграф от текст от PhoneArena.bg да бъдат използвани в обема и вида, предоставени чрез RSS канал на съответния раздел на Уебсайта PhoneArena.bg, при условие, че това не причинява вреди за Тайтън Гейт и/или неговите партньори и техните услуги, при ясно текстово обозначаване на името на Тайтън Гейт и посочване на Електронна препратка към Уебсайта на Тайтън Гейт и/или неговите партньори, на който е публикуван целия материал и от който текстовете са копирани. Начинът на отваряне на Електронната препратка не следва да въвежда Потребителя в заблуждение по отношение на Тайтън Гейт и/или неговите партньори и техните услуги, да не го ограничава във фреймове или да го обвързва по друг начин с чужд на Тайтън Гейт и/или неговите партньори интерфейс. Информацията, получена чрез RSS канал не може да бъде пряко или непряко изменяна, разпространявана и/или възпроизвеждана като производни RSS стоки. Тайтън Гейт и/или неговите партньори си запазват правото да преустановят подаването на информация чрез RSS канали по всяко време, без да дължат предварително уведомление.
10.5. Всяко ползване, възпроизвеждане, разпространение, промяна, публичен показ и др. на част или цялото съдържание на Уебсайта PhoneArena.bg, извън горните хипотези, е забранено и се преследва по предвидения от закона ред, освен ако е налице изрично съгласие на Тайтън Гейт и/или неговите партньори за съответния вид използване.
10.6. Потребителят се задължава да не заобикаля, поврежда или по друг начин да не смущава нормалната работа на технически или софтуерни приложения, поставени от Тайтън Гейт на Уебсайта PhoneArena.bg с оглед предотвратяване или ограничаване на ползването на съдържанието на Уебсайта PhoneArena.bg в нарушение на настоящите Общи условия.
10.7. С разполагането на всеки информационен материал, ресурс, изображение или друго съдържание на Уебсайта PhoneArena.bg, Потребителят предоставя на Тайтън Гейт неизключителното право да го използва, записва, съхранява, възпроизвежда, разпространява публично за нуждите на и във връзка с предоставянето на Услугите, предмет на настоящите Общи условия. Потребителят декларира, че е носител на авторски права или други права на интелектуална собственост, или има правото да използва съответния материал по начина, посочен в тази точка, като е придобил това право на законово, договорно или друго правно основание, както и че разполагането на това съдържание на страниците на PhoneArena.bg и неговото използване в съответствие с настоящите Общи условия не нарушава правата на трети лица.
10.8. С разполагането на всяко Потребителско съдържание на Уебсайта PhoneArena.bg Потребителят се съгласява и предоставя на Тайтън Гейт правото да използва по своя преценка графични изображения, рекламни формати и други при оформянето на страниците от Уебсайта PhoneArena.bg, на които се визуализира Потребителското съдържание.
10.9. Регистрираният Потребител е единствено отговорен за законността на Потребителското съдържание, което публикува или прави достъпно чрез ползването на услугите на Сайта, както и за действията си по публикуването му и за последствията от това публикуване.
10.10. В случай, че Потребителят счита, че негови права на интелектуална собственост са нарушени от друг потребител и желае да отправи сигнал за установено нарушение на права на интелектуална собственост, свързано с Потребителско съдържание, разположено в Уебсайта PhoneArena.bg, той следва да изпрати уведомление на адреса или и-мейла по т. 1.2. Уведомлението за твърдяното нарушение трябва да бъде в писмена форма и да има най-малкото следното съдържание:
1. Подпис (вкл. усъвършенстван или универсален електронен подпис) на лицето или надлежно упълномощен представител на лицето – носител на правото, за което се твърди, че е нарушено;
2. Пълномощно, в случай че уведомлението е подадено чрез пълномощник;
3. Конкретно посочване на Потребителското съдържание, за което се твърди, че е налице нарушение (в случай, че се твърди нарушение по отношениe на няколко материала – изчерпателен списък на всички материали), както и посочване на точен URL, позволяващ идентификация на Потребителското съдържание;
4. Информация, достатъчна за Тайтън Гейт, за да може да се свърже с подалото уведомлението лице – като пълни имена, адрес, телефон и адрес на електронна поща;
5. Декларация на лицето, подало уведомлението, че добросъвестно вярва, че използването на Потребителското съдържание по описания начин не е позволено от носителя на правата на интелектуална собственост, негови представители и агенти или от закона;
6. Декларация, че информацията в уведомлението е вярна и че подалото го лице действа в качеството си на носител на правото, за което се твърди, че е нарушено, или негов надлежен представител и съответно доказателства, удостоверяващи собствеността върху правата.
Тайтън Гейт по своя преценка предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.
10.11. В случай, че Потребителят счита, че достъпът до Потребителско съдържание, публикувано от него е ограничен неоснователно, той следва да изпрати писмено уведомление до Тайтън Гейт със съдържанието и по реда, предвиден в т. 10.10. След получаване на уведомлението, Тайтън Гейт го препраща на Потребителя, подал уведомление по т. 10.10. и по своя преценка, предприема действията, посочени в настоящите Общи условия.

ХI. ОТГОВОРНОСТ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ. ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

11.1. При копиране или възпроизвеждане на материали и ресурси вън от допустимото съгласно настоящите Общи условия, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Тайтън Гейт, Потребителят дължи на Тайтън Гейт неустойка в размер на 20 000 (двадесет хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава Тайтън Гейт от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката.
11.2. Потребителят е длъжен да обезщети Тайтън Гейт и всички трети лица за всички претърпени от тях вреди и пропуснати ползи, включително за платени имуществени санкции, адвокатски възнаграждения и други разходи, вследствие на предявени искове от и/или платени обезщетения на трети лица във връзка с материали, които Потребителят е направил достояние на трети лица или направил достъпни чрез ползване на предоставените от Тайтън Гейт Услуги в нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия или добрите нрави, както и във връзка с други нарушения на задълженията му по настоящите Общи условия.
11.3. Вън от горното, Потребителят се задължава да обезщети Тайтън Гейт, както и всяко трето лице, за вредите, които са претърпели във връзка с неправомерно използване на Услугите от Потребителят или вследствие ползване на предоставените Услуги от трети лица, на които последният е предоставил паролата си в нарушение на настоящите Общи условия.
11.4. Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице, отговарят за всички вреди, причинени от същото на Тайтън Гейт и на трети лица при регистрацията и ползването на Услугите – предмет на настоящите Общи условия.
11.5. Задълженията на лицата по настоящия раздел ХI продължават действието си и след прекратяване на договора с Потребителя.
11.6. Тайтън Гейт полага грижи за предоставяне на възможност на Потребителя за нормално ползване на Услугите, но няма задължението и не гарантира, че безплатно предоставяните Услуги ще удовлетворят изискванията на Потребителя или ще задоволят негови конкретни или специфични нужди, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Потребителят декларира, че използването на предоставяните Услуги ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че Тайтън Гейт не отговоря за евентуално причинени вреди или пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на Услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотaта на съобщения, материали или информация, изпратени, използвани, записвани или станали достъпни чрез Уебсайта PhoneArena.bg, освен ако са причинени от Тайтън Гейт умишлено или при проявена груба небрежност.
11.7. Тайтън Гейт не носи отговорност за непредоставяне на Услугите при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – в случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на Тайтън Гейт, проблеми дължащи се на оборудването на Потребителя, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или Сървърите на Тайтън Гейт.
11.8. Страните приемат, че Тайтън Гейт не носи отговорност за непредоставянето на Услугите или предоставянето им с влошено качество в следствие на извършвани тестове от страна на Тайтън Гейт с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните Услуги. В тези случаи Тайтън Гейт предварително уведомява Потребителя за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на Услугите.
11.9. Тайтън Гейт не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера или съоръженията на Потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните Услуги.
11.10. Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, Тайтън Гейт не отговаря за съдържанието на извлечената информация при използването на Услугата, даваща възможност за търсене.
11.11. Тайтън Гейт не носи отговорност за верността и законосъобразността на Потребителското съдържание и дейността на Потребителя във връзка с използване на Услугите. Освен това, Тайтън Гейт не отговаря за произтеклите за други Потребители вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от Потребителя или станало достъпно чрез Уебсайта PhoneArena.bg.
11.12. Тайтън Гейт не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани или направени достъпни от друго лице посредством или с оглед ползването на Услугите, предоставяни от Тайтън Гейт, независимо дали е дало или не съгласие за това.
11.13. Доколкото няма обективната възможност и задължението и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в PhoneArena.bg Електронни препратки и рекламни банери или чрез използване на Услугите, Тайтън Гейт не носи отговорност за верността, законосъобразността или противоправния характер на съдържанието, услугите или материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. Тайтън Гейт не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
11.14. Доколкото не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на Потребителя чрез публикуване на Уебсайта на Електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително Доставчици и други Потребители, и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на и-мейл адреса, посочен от него при регистрацията му, както и такива, за чието закупуване Тайтън Гейт осъществява посредничество съгласно настоящите Общи условия, Тайтън Гейт не носи отговорност за наличността, качеството и съответствието с приложимите нормативни изисквания на тези стоки или услуги. Доколкото действията на тези трети лица, включително Доставчици и други Потребители, не са под контрола на Тайтън Гейт, то същият не носи отговорност за противоправния характер на тяхната дейност или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от тях стоки или услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения. Всички претърпени от Потребителя вреди и пропуснати ползи, причинени от некачествени или вредни стоки и/или услуги могат да бъдат претендирани единствено от съответното трето лице, Доставчик или друг Потребител.
11.15. Доколкото достъпната на Уебсайта PhoneArena.bg информация относно предлагането и наличността на определена стока от определен Доставчик или от друг Потребител при определени характеристики и цена, както и друга отнасяща се до Доставчика или другия Потребител информация (включително адрес, телефон за контакт и др.), е предоставена на Тайтън Гейт от съответния Доставчик или друг Потребител и Тайтън Гейт няма възможност активно да следи за верността и актуализацията й, Тайтън Гейт не отговаря за несъответствия между публикуваната на Уебсайта PhoneArena.bg информация и действителните условия на предоставяне на съответната стока от съответния Доставчик или друг Потребител.
11.16. Доколкото чрез Уебсайта PhoneArena.bg се предоставя информация за определен тип стоки и доколкото придобиването на такива стоки от страна на Потребителя може да се квалифицира като договор за продажба от разстояние, Потребителят може да се откаже от всеки такъв договор в седемдневен срок считано от датата на получаване на стоката при условие, че са налице останалите изисквания на Закона за защита на потребителите.

ХІI. ПРАВА НА ТАЙТЪН ГЕЙТ В СЛУЧАЙ НА НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПОТРЕБИТЕЛ

12.1. Тайтън Гейт има правото по всяко време и без предварително предупреждение да прекрати регистрацията на Потребителя, да спре достъпа до и/или да изтрие от Сървърите си всяко съдържание, разположено на Уебсайта PhoneArena.bg от Потребителя, да спре, ограничи или промени предоставяните на Потребителя Услуги, както и да сезира компетентните държавни органи, когато прецени, че поведението му при ползване на Услугите или Потребителското съдържание разположено на Уебсайта PhoneArena.bg от него противоречат на действащото българско законодателство, на настоящите Общи условия или правата и законните интереси на трети лица. Договорът с Потребителя се счита за автоматично прекратен от датата на прекратяване на регистрацията му.
12.2. При получаване на твърдения от трети лица, че публикувано Потребителско съдържание на Уебсайта PhoneArena.bg нарушава техни права на интелектуална собственост, както и в случай, че Потребителят наруши право на интелектуална собственост на Тайтън Гейт, Тайтън Гейт има правото по своя преценка и без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание до разрешаването на подобен спор с акт на компетентен държавен орган. При получаване на разпореждане от компетентни държавни органи, касаещо Потребителско съдържание, Тайтън Гейт има правото без предварително предупреждение да спре достъпа до такова Потребителско съдържание или да извърши други действия, съгласно полученото разпореждане.
12.3. Когато получи информация, която дава достатъчно основания да се предположи, че поведението на Потребителя при ползването на Услугите на Уебсайта PhoneArena.bg от Потребителя би могло да представлява престъпление или административно нарушение, Тайтън Гейт има правото по своя преценка да сезира компетентните държавни органи, като им предоставя необходимото съдействие и цялата необходима информация и материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното престъпление или административно нарушение.
12.4. В горните случаи Тайтън Гейт не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от Потребителя или трети лица, настъпили вследствие спирането, променянето или ограничаването на Услугите, прекратяването на договора или предоставяне на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХІIІ. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

13.1. Тайтън Гейт има право да събира и използва информация относно Потребителите. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, адрес, и-мейл адрес, дата на раждане, пол, населено място, както и всяка друга информация, която Потребителят доброволно въвежда, използва или предоставя при ползване на услугите на Уебсайта PhoneArena.bg. С оглед избягване на всякакво съмнение, Потребителското съдържание, включително каченото (uploaded) в потребителския профил изображение и друга предоставена от Потребителя и отбелязана като публично достъпна съгласно т. 13.2. информация, не се разглежда като лични данни и поради това не е предмет на защитата, предоставяна относно личните данни на Потребителя съгласно настоящите Общи условия.
13.2. Всеки регистриран Потребител чрез своите потребителско име и парола има право на достъп до своя потребителски профил, където може да поправя и актуализира своите лични данни, съхранявани от Тайтън Гейт. Когато Потребителят публикува коментари или описания (ревюта) на Уебсайта PhoneArena.bg, потребителското му име, каченото (uploaded) в потребителския му профил изображение и Електронна препратка към потребителския му профил са достъпни за всички останали Потребители. Също така, за всички останали Потребители, посетили потребителския профил на Потребителя, е достъпна предоставената от него и отбелязана като публично достъпна информация като потребителско име, снимка, населено място, възраст, дата на регистрация, дата на последно влизане, предоставено описание и други предоставени от Потребителя данни. Със съгласието си с настоящите Общи условия Потребителят дава и своето изрично съгласие посочените данни да бъдат достъпни за всички Потребители на Уебсайта PhoneArena.bg.
13.3. Тайтън Гейт полага дължимата грижа за събирането, обработването и съхраняването на личните данни на Потребителите, при стриктно спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни.
13.4. Тайтън Гейт полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод на предоставяне на Услугите, предмет на тези Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или Злоумишлени действия на трети лица, както и в случаите, при които Потребителят сам е направил достъпна тази информация за трети лица.
13.5. В регистрационната форма, попълвана от Потребителя при сключване на договора, Тайтън Гейт ясно обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставяне. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Потребителят се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
13.6. Тайтън Гейт събира и използва информацията по т. 13.1 за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови услуги на Потребителя, предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, организиране на томболи, запитвания, за статистически и всякакви други цели, като с регистрирането си за ползване на Услугите, Потребителят се съгласява да получава търговски съобщения, изпращани от Тайтън Гейт. Описаните цели, за които може да се използва информацията не са изчерпателно изброени и не пораждат задължения за Тайтън Гейт.
13.7. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Тайтън Гейт на посочените адрес или e-mail за контакти. Потребителят има право да бъде уведомен преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.
13.8. Тайтън Гейт се задължава да не редактира или разкрива никаква лична информация за Потребителя или за ползването от него на Услугите и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
а) това е предвидено в настоящите Общи условия или Потребителят е дал изричното си съгласие при регистрацията или в по-късен момент;
б) това е необходимо за изпълнение на нормативно установено задължение на Тайтън Гейт;
в) информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
г) информацията относно личните данни се предоставя на служители или подизпълнители на Тайтън Гейт за дейности по администриране на същия и ползването на Услугите;
д) други посочени в закона случаи.
13.9. Тайтън Гейт си запазва правото да използва IP адресите на ПOТРЕБИТЕЛИТЕ за разкриване на идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да спазят настоящите условия.
13.10. При използване на Уебсайта PhoneArena.bg, Тайтън Гейт има правото автоматично да запазва определена информация, която компютър или друго крайно устройство на Потребителя изпраща към Сървър на Тайтън Гейт във връзка с активността на Потребителя. Информацията се съхранява в лог-файлове на Сървъри на Тайтън Гейт и може да включва IP адреса на Потребителя, дата и час, в който е посетена съответната страница от Уебсайта PhoneArena.bg, времето прекарано на нея и др. В допълнение, Тайтън Гейт съхранява IP адреса на Потребителя, както и всяка друга информация, необходима за идентифициране на Потребителя и възпроизвеждане на електронното му изявление по т. 3.3. или т. 3.4. за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор.
13.11. Тайтън Гейт има право (но не и задължение) да инсталира върху компютър или друго крайно устройство на Потребителя кукита (cookies) – малки текстови файлове, които се запазват от Интернет страница чрез Интернет Сървър върху твърдия диск на Потребителя и дават възможност за възстановяване на информация за Потребителя, като го идентифицират, както и за проследяване на действията му, включително тази информация да бъде предоставяна на трети лица за целите на рекламиране на стоки и услуги, които представляват интерес за Потребителя по време на неговото посещение на Уебсайта PhoneArena.bg.

ХІV. ПРЕКРАТЯВАНЕ И РАЗВАЛЯНЕ НА ДОГОВОРА

14.1. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при настъпване на някое от следните обстоятелства:
а) преустановяване на дейността на Тайтън Гейт или прекратяване на поддържането на Уебсайта PhoneArena.bg;
б) взаимно съгласие на страните за прекратяването, изразено писмено;
в) други предвидени в закона случаи.
14.2. В случай на прекратяване на договора между страните на каквото и да е основание, Тайтън Гейт има право да спре незабавно достъпа на съответния Потребител до потребителския му профил и Услугите, да прекрати регистрацията му и да прекрати достъпа до или да изтрие от Сървърите си цялото разположено от него Потребителско съдържание, при спазване на изискванията на приложимото законодателство. В случай на прекратяване на договора Тайтън Гейт не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи от ПОРЕБИТЕЛЯ или трети лица, настъпили вследствие на спирането на достъпа на Потребителя до потребителския му профил, прекратяването на регистрацията му, изтриването на разположеното от Потребителя Потребителско съдържание от Сървърите на Тайтън Гейт, както и вследствие предоставянето на информация или изпълнение на разпореждания на компетентните държавни органи.

ХV. ДРУГИ УСЛОВИЯ

15.1. Предвидените в договора и настоящите Общи условия писмени изявления и съобщения се считат за валидно извършени, ако са направени под формата на писмо с обратна разписка, факсимилно съобщение, електронна поща, натискане на виртуален бутон в Уебсайта PhoneArena.bg и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.
15.2. С приемане на настоящите Общи условия и сключване на договор помежду си, страните изразяват съгласието си да считат отправените електронни изявления помежду им за получени с постъпването им в посочената от адресата информационна система, без за това да е необходимо изрично потвърждаване. Когато Тайтън Гейт е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в POP3 Сървърите на Тайтън Гейт. Когато Потребителят е адресат на изявлението, то за постъпване на изявлението в посочена от адресата информационна система се счита постъпването му в посочената при регистрацията му електронна пощенска кутия, разположена на Сървър в рамките на съответния адресиращ кутията домейн.
15.3. В случай, че Потребителят е посочил невалидна електронна пощенска кутия, то изявлението ще се счита за получено само с изпращането му от Тайтън Гейт, дори ако не е било получено.
15.4. Страните се съгласяват, че в случай, че някоя от клаузите по настоящите Общи условия се окаже недействителна, това няма да влече недействителност на договора, на други клаузи или негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.
15.5. Тайтън Гейт не гарантира и не носи отговорност за достъпността и надлежното предоставяне на Услугите на Уебсайта PhoneArena.bg извън територията на Република България. В случай, че Потребителят ползва Услугите, предмет на настоящите Общи условия, извън територията на Република България, Потребителят е единствено отговорен за спазване на приложимото законодателство съобразно с мястото на ползване на Услугите.
15.6. За всички неуредени от настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
15.7. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и спорове за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от компетентния по действащото българско законодателство съд в град София.

Настоящите Общи условия са приети с решение на Управителя на "Тайтън Гейт " ЕООД от 04 Юни 2009 г. и влизат в сила от 04 Юни 2009 г.